Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 1. W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: Administrator) jest Opon-Technik Przemysłam Gołdysiak NIP: 8882739785 . Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al.Jana Pawła II 7, 87-800 Włocławek lub elektronicznie email: opon-technik.michelin@wp.pl

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.

4. Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy Opon-Technik kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę usług i produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Opon-Technik

5. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, firmie zajmującej się księgowością itp. jeśli okaże się to konieczne.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Tobie prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem opon-technik.michelin@wp.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Al.Jana Pawła II 7, 87-800 Włocławek

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.